Viktig information om stambyte.   


Hemsida: nabo.se
Inloggning: pers nr /mobilt bank-id
Sökväg: Dokument/Fastighet/Stambyte
 

2022-03-21
Samtliga medlemmar och hyresgäster har nu lämnat tillstånd för föreningen att byta stammar i badrum och kök.
Arbete med att begära in offerter startar snarast och syrelsen återkommer inom kort med mer information.
 

2022-03-10

Extrastämman i måndags beslutade enigt att genomföra stambyte i hela fastigheten. Arbete med intagande av offerter från olika entreprenörer med hjälp av konsultföretaget Danixo.
Vidare kommer en del arbete med att inta godkännande från hyresgäster och medlemmar att föreningen får full tillgång till lägenheterna, på ett juridiskt riktigt sätt.

Alla boende kommer sedan att kontaktas personligen angående arbetets utförande och eventuella tillval man vill göra. Sitt lungt i båten vänta, styrelsen återkommer.

2021-10-15                                                                                                                      

 
Stambyte i A-huset
Styrelsen har fattat beslut om att byta hela den avlopps- och vattenstam som finns i anslutning till de lägenheter som skadades i samband med vattenläckan i somras. Samtliga berörda medlemmar är informerade och har godkänt åtgärden. Arbetet med detta beräknas starta inom två till tre veckor och pågå cirka åtta veckor. Övriga lägenheter i A-huset berörs inte förutom att buller kan förekomma främst vid rivning av resterande tre badrum längs stammen. Två är ju redan rivna och avfuktning pågår i dessa.
Bakgrund till styrelsens beslutet är följande:
Den konditionsbesiktning av hela fastighetens stammar (vatten- och avlopp) som gjordes i september påvisade en rad brister. Den tekniska livslängden har uppnåtts och därtill finns ett antal andra brister och fel avseende tätskikt, vatten- och brandsäkerhet.
Problem med läckande avloppsstammar, stopp i avlopp och nu senast vattenskadan i A-huset talar sitt tydliga språk. Vatten- och avloppsanläggningen renoverades 1981 och är alltså över 40 år. Mycket har dessutom under åren förbättrats och skärpts vad gäller såväl materiel som byggnormer. Konsultföretaget som gjorde konditionsbesiktningen har en mycket stark rekommendation om att föreningen snarast bör genomföra ett stambyte. Risken för nya skador från anläggningen är betydande vilket kan bli mycket kostsamt och besvärligt för föreningen och dess medlemmar.
De vattenskadade lägenheterna måste ju snarast återställas/göras beboeliga igen och det har visat sig svårt att hitta en bra lösning som gör att de vattenskadade lägenheterna kan integreras i ett stambyte längre fram i tiden. Sannolikt skulle badrummen behöva rivas upp igen och väggar/tak i bottenvåningen öppnas för att komma åt att byta stammarna vilket inte är en rimlig lösning – bättre att få det avklarat nu ur alla synpunkter.
Styrelsen har därför beslutat att snarast byta den stam som försörjer lägenheterna över och under de vattenskadade lägenheterna i A-huset. Detta för att inte förorsaka föreningen och dess medlemmar onödiga kostnader/olägenheter.
 
Vad händer med övriga stammar i fastigheten?
Som framgått av ovanstående står föreningen inför ett fullständigt stambyte med allt vad det innebär. Styrelsen fattade vid möte den 30 september beslut om att stambyte av övriga stammar ska genomföras skyndsamt under förutsättningen att en extrastämma godkänner detta. Stambyte är sannolikt det mest omfattande underhåll en bostadsrättsförening kan ha och påverkar såväl föreningens ekonomi samt innebär tidsbegränsade olägenheter för medlemmar och hyresgäster. Bland annat måste samtliga badrum göras om i samband med stambytet. Samtidigt höjs ju skicket avsevärt på fastigheten och underhållet minskar för lång tid framöver.
Styrelsen har ansvar för att fastighetens underhåll och ekonomi sköts på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt. Allt för att säkra de värden som medlemmarna har investerat. Finansieringen av stambytet är en mycket viktig fråga för föreningens ekonomi. Flera alternativ finns tillgängliga: banklån, medlemsinsatser, avgiftshöjningar och exploatering vinden samt kombinationer av dessa. För- och nackdelar med olika typer av finansiering kommer utredas och presenteras.