RENOVERING; OMBYGGNAD & TillBYGGNAD

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER

Generella regler

Kontakta alltid styrelsen om Du tänker bygga/renovera om din lägenhet.
Tänk på att störande arbeten ska utföras dagtid och informera gärna dina grannar i god tid om att ombyggnad kommer att ske, exempelvis med hjälp av anslagstavlan i entrén.
En ombyggnation av lägenheten får inte negativt påverka övriga boendes miljö, exempelvis genom försämrad ventilation eller ljudisolering. Kontakta alltid styrelsen innan ni gör ändring i ventilationen, tex. tar upp vägg mellan kök och annat rum eller gör om kök till sovrum. Givetvis får en ombyggnad inte heller påverka fastighetens säkerhet.
Alla VVS- och el-arbeten måste utföras av fackman.
Intyg måste vid anmodan kunna visa att godkänd installatör har utfört arbeten och installationer i lägenheten.

BYGGSOPOR

Vid en ombyggnad skapas en stor mängd byggsopor och gamla vitvaror. Detta får inte ställas i trapphus, källare, miljörum eller på gården.
Säckar med byggavfall ska skyndsamt forslas bort.
Vidare är föreningens miljörum inte avsett för detta ändamål. 

BADRUM

Vid renovering eller ombyggnad av badrum måste medlemmen kunna uppvisa att det är en auktoriserad entreprenör som utför arbetet innan arbeten sätts igång.

GOLV

Ändrad golvbeläggning får inte försämra ljudisoleringen till grannen under. Detta innebär att det inte är tillåtet att ta fram ”det ursprungliga” trägolvet som ligger under linoleummattor. Detta trägolv är en trossbotten och har aldrig varit avsett att användas direkt, då detta försämrar stegljudsisolering till grannen som bor under.
Nytt golv får läggas på trossbotten eller över linoleummattan men man måste då lägga en stegljudsisolerande matta i mellan.

VÄGGAR

Innan eventuella väggar tas bort eller öppningar tas upp ska tillstånd sökas hos föreningens styrelse då detta kan påverka fastighetens säkerhet och ventilation.

VENTILATION

För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem som bygger på självdragsprincipen. Ventilöppningar för luftutsug (frånluft) finns i lägenheterna i badrum/toalett och kök.
I samband med byte av köks- och badrumsfläktar får inte de nya fläktarna ha mekaniska spjäll som stänger kanalen när fläkten inte är på, så kallade kallrasspärr. Detta för att kunna bibehålla fastighetens naturliga till- och frånflöden även när fläkten är avstängd.
Fläktröret i kök och badrum för ej sättas igen. Tar man bort fläkten skall ventilationen hållas öppen.
Kontakta alltid styrelsen vid ändringar i ventilationssystemet.

VATTEN & AVLOPP

Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får enbart utföras av fackman.
Varje ingrepp i vattensystemet kräver att delar av husets vattenförsörjning stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset och är den renoverande medlemmens ansvar.
Avstängningsventiler för vatten får inte byggas in så att dessa inte är åtkomliga för avstängning.
Vattenledningar/avlopp får ej förläggas
i trossbottnar.

För att föreningen ska fungera på bästa sätt finns gemensamma regler ordnade från A – Ö som du finner här.
Se även föreningens stadgar.
Ordningsreglerna omfattar alla boende i huset, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, samt även gäster och anlitade hantverkare.

Balkonger
I fastigheten finns både privata balkonger och gemensamma balkonger som man når via trapphuset.
Det är inte tillåtet att skaka mattor, mata fåglar eller hålla husdjur på balkongerna.

Bygga om
Alla väsentliga ändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas.
För hyreslägenheter gäller särskilda regler. Kontakta alltid styrelsen om du funderar på någon form av åtgärd i din lägenhet.
Utförlig  information finns under avsnittet: ROT samt föreningens stadgar.

Cyklar
Cyklar skall parkeras i källaren eller i cykelställen på gården.

Diskmaskin
Diskmaskin skall installeras av fackman och under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Maskinens avstängningskran för vattnet ska vara öppen endast då diskning pågår. Maskinen ska stå på en spillplåt, om den är inbyggd i köksskåp.

Djur
Rastning av hundar och katter får inte ske på innergården. Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur från balkongen eller på innergården då detta kan dra till sig råttor och andra skadedjur.

Elavbrott
Kontrollera om enbart den egna lägenheten är berörd eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är nedsläckta. Om enbart den egna lägenheten är berörd, kontrollera att lägenhetens säkringar är hela före felanmälan görs.

Felanmälan 
Vattenläckage samt fel på avlopp samt dropp från värmeelement ska omedelbart anmälas till styrelsen, eller vd akuta fall Driftia vard 8-16: 08-7444433 Fastighetsjour: 08-7440950 (endast akut) Andra fel kan anmälas via info@tor2.se

Försäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. För varje enskild lägenhet har respektive bostadsrättsinnehavare ett långtgående ansvar. Alla lägenhetsinnehavare är skyldig att teckna en hemförsäkring för bostadsrätt (med bostadsrättstillägg).

Förråd
Fastigheten har både vinds- och/eller källarförråd. Medlemmar med källarförråd uppmanas att inte stapla förvaring för tätt längst in mot ytterväggen, då risken för fukt och mögel ökar markant.

Grovsopor
Det är varje medlems ansvar att forsla bort egna grovsopor. På Norrmalm finns en mobil miljöstation där farligt avfall, elektronik och grovsopor (möbler, husgeråd etc) kan lämnas. Information om miljöstationens turlista finns på www.stockholm.se För hyresgäster finns ett grovsoprum. Om du som är föreningens hyresgäst vill lägga något i grovsoprummet, ta kontakt med styrelsen via e-postadressen du hittar på hemsidan. För den som hyr i andra hand av en medlem i föreningen gäller samma regler som för medlemmar, dvs man ansvarar för att själv forsla bort egna grovsopor. Byggavfall från renovering eller rivning av inredning måste forslas bort som grovsopor av ansvarig medlem och får inte förvaras i trappuppgång, i andra delar av fastigheten eller på trottoaren utanför porten.

Innergården
Innergården är till för alla boende i huset. Det är självklart viktigt att visa hänsyn för grannar och omkringboende och anpassa ljudnivån efter tiden på dygnet.
Var försiktig med grillkol efter avslutad grillning, tänk på brandfaran.
Var och en ansvarar för att återställa trädgårdsmöblerna efter användning och att städa efter sig.
 

Ljud, störning
Ditt golv är grannens tak. Tänk på att piano, TV, ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor, borra i betongväggar ger mycket ljud ifrån sig och fortplantas genom husets stomme.
Dämpad ljudnivå ska råda i och omkring fastigheten mellan kl 22 till kl 07 på vardagar och kl 23 till kl 09 på helger.
Om du trots allt blir störd, ta direkt kontakt med den som stör när det inträffar. Om det händer att du blir störd av samma granne vid upprepade tillfällen, kontakta styrelsen via e-postadressen du hittar på hemsidan.
 

Markiser
Markiser får inte sättas upp.

Rökning
Rökning är inte tillåtet på balkongerna, i någon del av de gemensamma utrymmena i fastigheten eller omedelbart utanför entréerna.

Säkerhetsgrind
Komplettering med gallergrind på insidan är tillåtet. Tänk på att säkerhetsgrinden inte får hindra utrymning vid brand.

Trappuppgång
Det är inte tillåtet att placera barnvagnar, cyklar eller andra tillhörigheter i trappuppgången då detta försvårar städning och utrymning vid brand. Porten mellan entréhallen och uppgång A skall hållas stängd vintertid

Tvättmaskin i lägenheten
Installation av tvättmaskin ska göras av fackman och får enbart installeras i våtrum. 

Tvättstuga i källaren
Det finns en tvättstuga i källaren i B-huset. Tvättiden är kl 07 – 22. Respektera dessa tider då de som bor nära tvättstugorna annars kan störas. Bokning av tvättstuga sker via appen ”Boka tvätten” eller via webbplats. Info om tvättbokning får du genom styrelsen.
Se även regler under fliken "Bra att veta"

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten- och avloppssystemen ska endast göras av fackman. Utförlig information finns under avsnittet: ”ROT”

Värme
Huset värms upp med fjärrvärme. Om du har problem med för låg eller för hög temperatur på elementen i lägenheten så gör du felanmälan.

Ytterportarna
Gårdsportarna får ställas upp vid behov under dagtid, men ska vara stängda och låsta kvälls och nattetid. Källardörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.