Här kommer information, om försäljning och byggnation samt flytt av vindsförråd, att ske framledes.

Kallelser till möten och annat sker via mail allt eftersom behov uppstår.

2023-03-01
Styrelsebeslut om att välja Kenneth Andersson, NICMAR AB till konsult för upphandling mm till vindsprojektet.

2023-03-16
Inmätning av vinden för underlag till ritning och projektering

2023-03-21
Resultat av inmätning av övre vinden presenteras

2023-03-22
Vår konsult Kenneth Andersson begär in anbud från arkitekter

2023-03-29
Styrelsen beslutar att hålla informationsmöte om vinden, för medlemmar 2023-05-23 och att vid årsmötet 2023-05-30 kunna genomföra omröstning om uppdrag att fortsätta arbetet med att förbereda försäljning av övre vinden och att göra stadgeändring för ändamålet

2023-04-18
Styrelsen har nu inlett kontakter med jurist angående förslag till nya stadgar

2023-04-21
Styrelsen har träffat de tre arkitekterna och avvaktar nu offerter

2023-04-27
3 Arkitektfirmor har nu inkommit med offerter

2023-05-02
En förstudie har presenterats för styrelsen av
Kenneth Andersson, Nicmar AB, Bygg- och Projektledning

2023-05-04
Styrerlsen har nu fått förslag till nya stadgar från vår juristkonsult.

2023-05-05
Då har styrelsen beslutat att vi väljer UN Arkitekter, Ulf Nelson, att ta fram skisser samt kompletta bygglovshandlingar.
Och kallar medlemmarna till informationsmöte 2023-05-23 kl 18:30

2023-05-23

Informationsmötet om försäljning av vind och andra saker som berörs av frågan behandlades. Alla tycktes känna sig informerade.
Nästa steg är nu årsstämman den 30/5 då viktiga beslut skall tas. Hoppas på medlemmarnas uppslutning.

2023-05-31
Igår på ordinarie årsstämma beslutades att vinden skulle säljas för inredande av lägenheter och att förråden på vinden skall flyttas till källaren.
De som redan har förråd i källare behåller dessa

2023-06-08
Berörda hyresgäster informerade om förrådsflytt

2023-08-20
Källarlokalen i B-huset är nu utrymd och klar för ombyggnad då vi fått bygglov.

2023-08-21
Imkanalerna genom vinden kommer inom den närmsta tiden att karteras av sotarmästaren inför rivning av desamma.
Se högra bilden ovan.